سلول های خورشیدی Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : سلول های خورشیدی

سلول های خورشیدی

جهت مشاهده کلیه قطعات برق صنعتی لطفاً کلیک کنید اجزای سیستمهای انتقال در فیبرنوری: 1- منابع  (فرستنده های نوری) 2- فیبرهای نوری 3-آمپلی فایرهای نوری 4-آشکارسازها (گیرنده های نوری) یک منبع نوری که توسط سیگنال الکتریکی حاوی پیام مدوله می شود (E/O)  و وارد یک فیبر با میرایی  وپاشندگی کم می گردد و گیرنده نوری 

Top