کلید 16 آمپر ضد انفجار Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : کلید 16 آمپر ضد انفجار

کلید تکفاز ضد انفجار

کلید 16 آمپر ضد انفجار

کلید 16 آمپر ضد انفجار

کلید 16 آمپر ضد انفجار با بدنه فلزی   کلید های سلکتوری ضد انفجار وارم،کرتم،اشتال کلید تک پل ضد انفجار مختصری از سلکتور سوئیچ : کلید (switch) وسیله قطع و وصل مکانیکی که قادر به وصل کردن ، عبور و قطع جریان ها در شرایط عادی مدار می باشد که ممکن است شامل شرایط اضافه بار

Top