لیمیت سوئیچ Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : لیمیت سوئیچ

لیمیت سوئیچ

لیمیت سوئیچ

لیمیت سوئیچ

انواع لیمیت سوئیچ ها   لیمیت سوئیچ چیست : برای مشخص کردن محدوده ی حرکت اجسام در سیستم های خودکار از کلیدهای لحظه ای تحت عنوان لیمیت سوئیچ یا میکروسوئیچ استفاده می شود. لیمیت سوئیچ ها برای کنترل کردن دستگاه ها به منزله بخشی از سیستم کنترلی، به عنوان یک قفل ایمنی، یا برای شمارش

Top