انواع مبدل های الکتریکی Archives | گلند | سینی کابل | نردبان کابل

در دسته بندی : انواع مبدل های الکتریکی

انواع مبدل های الکتریکی

انواع مبدل های الکتریکی الکترونیک قدرت الکترونیک قدرت شاخه ای از الکترونیک صنعتی است. الکترونیک قدرت مبحثی است متشکل از مهندسی الکترونیک و مهندسی قدرت که در آن عملکرد الکترونیک حالت جامد برای کنترل و تبدیل توان الکتریکی بررسی می گردد. به عبارت دیگر الکترونیک قدرت به بررسی استفاده از نیمه هادی ها در قدرت

Top